Ikuta ShrineEntrance to Ikuta ShrineIkuta ShrineNew Years at Ikuta ShrineEnter Ikuta ShrineIkuta Shrine on New YearsIkuta-ShrineWaiting to prayLantern at Ikuta ShrineGuardian LionIkuta Shrine - ShogatsuKingyo-sukui (Goldfish Scoop)Kingyo-sukui (Goldfish Scoop)Kingyo-sukui (Goldfish Scoop)